Med hög teknisk kompetens, hållbara arbetsmetoder och en modern produktionsprocess tillverkar vi komponenter i metall och plast med komplexa geometrier, snäva toleranser och extrema krav på precision i varje detalj.

Branscher med högt ställda krav

De detaljer vi tillverkar används ofta inom medicinteknisk industri och andra branscher där människors liv och hälsa kan sättas på spel om produkterna inte fungerar optimalt. Därför är extrem noggrannhet och precision A och O i våra produktionsprocesser. Våra kunder kan alltid lita på att få exakt vad som utlovats. Det tar vi på största allvar.

Prototyp eller fullskalig produktion?

Vår tillverkning är koncentrerad till små och medelstora serier med högsta krav på prestanda. Kundens behov och önskemål står alltid i fokus och vi kan vara er partner från produktutveckling via prototypframställning till fullskalig produktion. Exempel på våra tjänster är:

 • Projektledning
 • Produktutveckling (DFM/DFA)
 • Materialkunskap
 • Verktygsframställning
 • Beredning
 • Produktion
 • Mätrumstjänster
 • Montering
 • Manuell bearbetning
 • Lagerhållning
 • Märkning, rengöring och paketering

Från idé till färdig produkt

Vi följer produkten från idéstadiet och hela vägen fram till färdig produkt. Genom att vara delaktiga i processen redan från ritbordet säkerställer vi att produkten är producerbar och att alla kundens krav och förväntningar blir uppfyllda. Med vår egenutvecklade processtyrning kan vi säkerställa att produkterna går från prototypstadie till serieproduktion på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.

PLUPP – vägen från prototyp till serieproduktion

To safeguard all our customer’s requirements, we work according to our internally developed process control, PLUPP (Product Lifetime Unified Production Path), which takes place in six phases:

#1
Kontraktsgenomgång – ”Design for manufacturing”

I vår uppstartsfas hjälper vi kunden att se över underlag och kravsättning så att produkten blir optimal för ändamålet, och att tillverkningen kan ske så effektivt som möjligt. Ju tidigare vi kommer in i processen, desto enklare kan vi plocka bort fallgropar, skapa en bra produkt och sänka tillverkningskostnader.
#2 
Förberedelser

I fas två förbereder vi maskinerna, skapar program och instruktioner. Det som är unikt med vår arbetsmetod är att vi innan produktionsstart, alltid validerar funktionsförberedelserna. Vid minsta avvikelse går vi tillbaka till fas ett och ser över underlag och kravsättningar en gång till. Allt måste fungera perfekt!
#3 
Prototyptillverkning

I fas tre har alla förberedelser gjorts och maskinerna är redo att tas i bruk. Vi startar nu produktionen av en första prototyp. Genom goda förberedelser banar vi väg för att få en effektiv tillverkningsprocess som löper på ett kontrollerat sätt utan några överraskningar. I denna fas kan vi också se att produktionstiden stämmer överens med tidigare beräkningar.
#4
Förserietillverkning

I fas fyra tillverkar vi den aktuella produkten i en mindre serie för att se att den går att tillverka under seriemässiga förhållanden. Genom detta kan vi göra justeringar i produktionsprocessen för att få en optimal tillverkning och en produkt som möter kundens alla krav.
#5
Serietillverkning

I fas fem startar vi tillverkningen under seriemässiga förhållanden enligt tidigare upprättade instruktioner. Vi övervakar och följer hela tiden upp att yield, egenskapsprestanda och processtid lever upp till det som avtalas. Vi kontrollerar och dokumenterar resultat och ser vid behov över processen för att upprätthålla maximal effektivitet i tillverkningen och optimal prestanda hos produkten.
#6
Reservdelstillverkning

I denna fas är serieproduktionen över och produktionen har gått över till reservdelstillverkning. För att skapa framförhållning i produktionen rekommenderar vi våra kunder att redan inledningsvis producera ett överskott av reservdelar. Detta då tillverkningen av en produkt efter flera års tid i många fall kan bli kostsammare än att tillverka den under serieproduktionen.